Algemene voorwaarden FABRIEK FRIS

ARTIKEL 1 – DEFINITIES 

1. Fabriek Fris, gevestigd te Ede, KvK-nummer 78627109, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper. 

2. De wederpartij van producent wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als afnemer. 

3. Partijen zijn producent en afnemer samen. 

4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen. 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper. 

2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen. 

ARTIKEL 3 – PRODUCTIE 

1. De oplage van de productie betreft minimaal 50 stuks en bestaat uit één ontwerp. Binnen de oplage van 50 stuks mogen maximaal 4 kleuren en/of 4 maten bestaan. Wanneer het ontwerp of stofkeuze afwijkt binnen de oplage van 50 stuks, wordt dit niet gezien als één order. 

2. Producent brengt altijd de vooraf besproken productie oplage in rekening, ook wanneer tijdens de productie wordt geconstateerd er niet voldoende materialen zijn aangeleverd om aan de oplage te voldoen. 3. Een week voorafgaand van de productie startdatum dienen de volgende items aangeleverd te zijn en/of te zijn kortgesloten: -De productieprijs -Patronen en graderingen -Een correct sample als voorbeeld -Alle materialen zoals bijvoorbeeld; stof, fournituren en hangtags. 

4. Wanneer er items niet aanwezig zijn of niet zijn kortgesloten, start de productie niet en kan de afnemer, de producent niet verantwoordelijk stellen voor vertraging of het niet halen van de opleverdatum. 

5. Producent maakt handgemaakt producten en heeft het recht op een marge binnen de productie tot maximaal 12 mm afwijking op grote patroondelen en 5mm op kleine/afwerking patroondelen van de productie.  

6.Ten alle tijden van de productie heeft de producent de goedgekeurde sample in bezit. Deze kan niet worden opgehaald of worden veranderd tijdens de productieperiode. 

7. Producent is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van geleverde artikelen vanuit afnemer. Het geleverde materiaal zullen worden toegepast en de verantwoording om dit te controleren op kwaliteit of kleur ligt bij de afnemer. 

8. Door de productie over te dragen aan Fabriek Fris neemt de afnemer afstand van het snijafval die ontstaat door het snijproces/productie. Producent heeft het recht om deze te verwerken en/of te recyclen tenzij voorafgaand anders overeengekomen.

9. In productie genomen opdrachten kunnen niet worden geannuleerd. Het totaal van de kosten zullen in rekening gebracht worden.

ARTIKEL 4 – BETALING 

1. De producent verstuurd een factureert bij levering alles dat op dat moment geleverd is. De betalingen vinden als volgt plaats:

Productie minder dan €5000,- ex btw:
1e aanbetaling: voor aanvang productie: 50% 
2e en laatste aanbetaling: 50% voordat de bestelling wordt afgehaald of verzonden wordt. Staat dit bedrag niet op de afgesproken datum op de rekening van Fabriek Fris, wordt de productie niet uitgeleverd.
 
Productie meer dan €5000,- ex btw:
1e aanbetaling: 25% voor het bestellen van de stoffen (indien klant deze niet zelf aanlevert).
2e aanbetaling: 25% bij de start van de productie. Dit bedrag moet 7 dagen voor de start van de productie op de rekening van Fabriek Fris staan. Is dit niet het geval, dan wijzigt hiermee automatisch de deadline in overleg met de klant.
3e en laatste aanbetaling: 50% voordat de bestelling wordt afgehaald of verzonden wordt. Staat dit bedrag niet op de afgesproken datum op de rekening van Fabriek Fris wordt de productie niet uitgeleverd.
 
De betalingen vinden plaats in Euro’s inclusief btw op bankrekening genoemd op de factuur.
 

2.Producent hanteert een betalingstermijn van 14 dagen, betaalt afnemer niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft de producent in gebreke, dan is afnemer gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

3. Blijft afnemer in gebreke, dan zal producent tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de afnemer. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar. 

5. Weigert afnemer zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door producent, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen. 

ARTIKEL 5 – AANBIEDINGEN, OFFERTES EN PRIJS 

1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aan bod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 

2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. 

4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de productieprijs exclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen. 

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT 

Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt.

ARTIKEL 7 – WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST 

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de op dracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht producent afnemer hierover vooraf schriftelijk in. 

4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft producent daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft. 

5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan producent geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

 ARTIKEL 8 – OPLEVERING EN RISICO-OVERGANG 

  1. Zodra het gekochte door de afnemer in ontvangst is genomen, gaat het risico over van producent naar afnemer. 

ARTIKEL 9 – LEVERING 

Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn. 

Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat producent deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. 

3. Indien afnemer afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is producent gerechtigd de zaak voor rekening en risico van afnemer op te slaan. 

4. Indien de zaken worden bezorgd, is producent gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. 

5. Na levering van uw bestelling geldt een controleplicht. U dient uw bestelling is binnen 72 uur na levering te controleren op juistheid. Daarna vervallen alle aansprakelijkheden op onjuistheden.

5. Indien producent gegevens van afnemer nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat afnemer deze gegevens aan producent ter beschikking heeft gesteld. 

6. Een door producent opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet afnemer de producent schriftelijk in gebreke stellen. 

7. Producent is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Producent is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren. 

8. De producent werkt met een kwetsbare doelgroep, hierdoor bestaat er altijd de kans dat ze niet kan voldoen aan de leverdatum. Producent streeft naar een productie doorlooptijd van vier weken, maar stelt zich niet verantwoordelijk voor een uitloop van de vastgestelde leverdatum. 

ARTIKEL 10 – OVERMACHT 

1. Kan producent niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door over macht, dan is hij niet aansprakelijk voor door afnemer geleden schade. 

2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee producent ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van producent. 

3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan producent afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens afnemer vol doen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is. 

4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan producent niet aan zijn verplichtingen jegens afnemer kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang producent niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft afnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief. 

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID 

1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de des betreffende polis. 

2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van producent voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van afnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten. 

ARTIKEL 13 – KLACHTPLICHT 

1. Afnemer is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat producent in staat is hierop adequaat te reageren. 

2. Is een klacht gegrond, dan is producent gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen. 

3. Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten uiterlijk, voor kleding en accessoires binnen 72 uur worden gemeld aan: info@fabriek-fris.nl. Binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht zal de klager antwoord ontvangen. Het enkel bestaan van klachten c.q. wanprestatie brengt geen wijziging in de verplichting tot betaling van de nota’s.

ARTIKEL 14 – WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN 

1. Fabriek Fris is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Fabriek Fris zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

ARTIKEL 15 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Fabriek Fris is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 

4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 

ARTIKEL 16 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

Fabriek Fris behoudt ten allen tijde het intellectueel eigendom op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De afnemer heeft enkel het gebruiksrecht om de productie te kunnen laten maken door de producent, tenzij anders overeengekomen. Producent vrijwaart de afnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
Winkelwagen